NORMATIVA DEL CENTRE

  

LA FÀBRICA_ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES I DANSA

 

Per tal de tenir una millor convivència entre nosaltres, cal que tots respectem la normativa de l’escola.

 

INFORMACIÓ GENERAL:

 • El curs regular comença el primer dia hàbil d’octubre i finalitza el mes de juny, el mateix dia que les escoles.
 • L’horari d’obertura i atenció al públic serà de dilluns a divendres, de 17:00 a 21:00 hores.
 • Podeu contactar amb nosaltres dintre d’aquest horari:
 1.  Via whattsapp al 670782101
 2.  Via e-mail: lafabricadeladansa@gmail.com
 • La Fàbrica_Espai d’arts escèniques i dansa es dedica a l’ensenyament privat de la dansa amb caràcter recreatiu. Aquest ensenyament no condueix a l’obtenció d’un títol amb caràcter oficial, però sí dota a l’alumne/a de la base acadèmica professional necessària per a poder obtenir-lo.

 

NORMATIVA BÀSICA DE L'ESCOLA::

 • Els pares, mares o tutors legals han de procurar l’assistència dels seus fills a les classes.  
 • La falta d’assistència continuada d’un alumne durant un mes suposarà l’alliberament de la seva plaça, que podrà ser ocupada per un altre alumne en fase d’espera.
 • Per a recuperar la plaça, caldrà inscriure’s a la llista d’espera fins que torni a haver-hi una plaça disponible.
 • En supòsits de faltes d’assistència reiterades, el professor responsable decidirà si l’alumne ha assolit el nivell necessari per a poder participar a les diferents activitats programades per l’escola i, també, al festival de final de curs.
 • En supòsits en què un alumne mostri comportaments irrespectuosos cap al professor o cap a la resta de companys, la direcció de l’escola podrà considerar la seva no admissió.
 • Els alumnes que, individual o col.lectivament, causin danys de forma intencionada o per negligència a les instal·lacions de l’escola o al seu material, estaran obligats a reparar el dany causat o bé a fer-se càrrec del cost econòmic de la seva reparació. Els seus pares o tutors legals seran els responsables civils en els termes previstos per la llei.
 • Els alumnes que, individual o col·lectivament, sostreguin béns de l’escola, o d’algun dels seus membres, hauran de restituir el que hagin sostret. Els seus pares seran els responsables civils en els termes previstos per la llei.
 • Les conductes contràries a les normes de convivència de l’escola podran ser corregides amb la no participació en alguna de les activitats programades per l’escola (festivals, exhibicions..)
 • Els pares, mares o tutors legals no han d’interrompre la classe per a parlar amb el professor, ni tampoc anar a buscar-los pels passadissos. Per a parlar amb ells caldrà que demanin cita prèvia a secretaria.
 • Els pares, mares o tutors legals no han de romandre pels passadissos ni vestuaris de l’escola mentre els alumnes realitzen la classe. Poden esperar a la zona de recepció.
 • Està totalment prohibit que pares, mares, tutors legals i alumnes entrin darrera el taulell de recepció.
 • L’escola no es fa responsable dels objectes extraviats, oblidats o robats. No obstant això, tot el material oblidat/extraviat, serà guardat durant dos mesos dintre la cistella d’objectes perduts que es troba dins el vestidor. Transcorregut aquest període l’escola ho donarà a Càrites.

NORMATIVA ESPECÍFICA PELS ALUMNES:

 •  Els alumnes mantindran en tot moment una actitud educada i respectuosa cap al professorat i personal no docent de l’escola.
 • La puntualitat és fonamental pel bon desenvolupament de l’activitat. Cal tenir present que les activitats físiques requereixen una preparació específica del cos per evitar lesions. Aquesta preparació física es porta a terme durant els primers 15 minuts de la classe. Per aquest motiu, i amb l’únic objectiu d’evitar lesions no desitjades, no es permetrà l’entrada de l’alumne a la classe un cop transcorreguts 5 minuts des de l’inici.
 • Les entrades i sortides de l’aula es realitzaran sempre de forma ordenada i respectuosa, evitant empentes, crits i altres comportaments inadequats.
 • Els alumnes que no portin el vestuari i calçat específic de cada disciplina no podran participar a la classe. Us recordem que el vestuari sempre ha de ser de color negre. Anar vestits de color negre ajuda al professor a veure possibles males col·locacions i facilita la correcció postural.
 • Cal portar una ampolla d’aigua per a una correcta hidratació i una tovallola petita per a temes d’higiene. Al finalitzar la classe, cada alumne s’haurà d’emportar les seves pertinences.   
 • Durant la classe no es podrà sortir de l’aula per a no interferir el ritme de l’activitat ni refredar el cos. Per això, és important menjar i anar al lavabo abans de l’inici de l’activitat, o bé després. En cas d’urgència, es podrà sortir de l’aula per anar al servei, però sempre amb l’autorització del professor.
 • Cal seguir amb atenció el desenvolupament de les classes, evitant interrompre el desenvolupament de les mateixes i molestar o distreure als companys.
 • Cal escoltar atentament les instruccions i correccions dels professors. Les correccions fetes cap a un alumne en concret, també van dirigides al grup en general.
 • Cal tenir cura del material i les instal.lacions de l’escola, i ser respectuós amb els serveis.
 • No està permès entrar dintre l’aula amb telèfons mòbils, rellotges, motxilles, sabates de carrer,... (tot aquest material s’ha de guardar al vestidor)
 • No està permès que els alumnes toquin l’equip de música ni els aparells electrònics que estan a disposició dels professors.
 • No està permès que els alumnes entrin al vestidor amb menjar ni begudes obertes que no es puguin tancar (llaunes, brics,...)
 • No està permès que els alumnes entrin a l’aula menjant xiclet ni caramels.
 • No està permesa l’entrada a l’aula de persones no matriculades a l’escola (amics, germans,..)
 • Els alumnes menors de 18 anys no podran sortir sols de l’escola, ni esperar a ser recollits fora de les dependències de l’escola excepte quan el mare, pare o tutor legal ho hagi autoritzat expressament.
 • No està permesa la gravació en video ni la realització de fotografies dintre l’escola. Només els professors podran gravar videos i realitzar fotografies amb finalitats pedagògiques i/o promocionals.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA I QUOTES MENSUALS:

 •          La matrícula anual és obligatòria per a tots els alumnes i ha de ser abonada durant al formalitzar la inscripció a la recepció de l’escola.
 •          El pagament de la quota mensual s’efectuarà a la recepció de l’escola, sempre dintre els 5 primers dies de cada mes. Es podrà fer en efectiu, amb targeta bancària, o bé mitjançant domiciliació bancària. S’accepten pagaments trimestrals. Els rebuts són el justificants de pagament, cal exigir-los i conservar-los durant tot el curs.
 •          Cal tenir en compte que la tarifa mensual és la mitjana d’hores de classes totals que l’alumne rebrà durant tot el curs, d’octubre a juny).
 •          Els rebuts domiciliats que siguin retornats per l’entitat bancària hauran de ser abonats en metàl·lic a la recepció de l’escola. Hi haurà un recàrrec de 10,00€ corresponent a les despeses de devolució.
 •          Si un alumne s’inscriu a meitat de mes, o per motius personals només pot venir uns dies de cada mes, se li cobrarà per classe rebuda a un import de 15,00€/hora. (No es cobrarà mai mig mes). També haurà d’abonar la matrícula anual vigent.
 •          Cal que l’alumne estigui al corrent de pagament per a poder assistir a les classes.  
 •          Les classes de prova tindran un cost de 15,00€/hora per alumne. Aquest import s’inclourà en la mensualitat en curs si l’alumne decideix apuntar-se.
 •          Un cop pagada la mensualitat i iniciat el mes, no es retornarà mai l’import, ja que a l’alumne se li ha reservat una plaça que un altre alumne podría haver ocupat.
 •           No es retornarà l’import de la matrícula.  
 •          La recuperació de les classes perdudes, ja sigui per motius personals o per altres causes, no és una obligació de l’escola. No obstant, l’alumne que tingui interès en recuperar una classe perduda ho haurà de comunicar a recepció. L’escola intentarà facilitar les recuperacions d’aquestes classes, quan sigui possible, i sempre dintre el mes en curs. En cap cas impliquen la devolució de la quota mensual, ni d’una part d’ella.
 •          Els alumnes que, per motius personals, laborals o mèdics, no puguin assisitir durant un mes sencer a les classes, només hauran d’abonar el 75% de la quota mensual per a mantenir la reserva de la seva plaça. Caldrà que l’alumne ho comuniqui immediatament a recepció i aporti el justificant corresponent.
 •          Els alumnes que tinguin dubtes en relació als pagaments, han de contactar amb la secretaria de l’escola (mai amb el professor).
 •          El nombre mínim d’alumnes requerit per a iniciar l’activitat és de 10 persones. L’escola es reserva el dret a fusionar o suspendre els grups en els quals el nombre d’alumnes inscrits sigui inferior. En el supòsit de suspensió, es retornarà l’import de la matrícula i la quota mensual. En el supòsit de modificació de l’horari per fusió de diversos grups, si a l’alumne inscrit no li va bé el nou horari, se li retornarà l’import de la matrícula i la quota mensual.  
 •          Els dies festius i no lectius a la localitat de Palamós, l’escola romandrà tancada. Aquestes classes no són recuperables.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE MALALTIA O LESIÓ D’UN ALUMNE/A:

 

En el supòsit que un alumne es posi malalt o pateixi una lesió mentre està realitzant la classe:

 • Si es posa malalt, l’escola es posarà en contacte immediatament amb el pare, mare o tutor legal de l’alumne perquè el vinguin a recollir el més aviat possible.
 • Si pateix una ferida lleu, serà atès al centre pel professor responsable. No s’administrarà cap tipus de medicament, crema o altres. Només aigua i sabó en el cas que sigui necessari.
 • Si pateix una ferida més greu, l’escola es posarà en contacte immediatament amb el pare, mare o tutor legal de l’alumne perquè el vinguin a recollir el més aviat possible.  
 • En supòsits d’urgència, l’escola es posarà en contacte immediatament amb el pare, mare o tutor legal de l’alumne i gestionarà el trasllat urgent de l’alumne al servei d’urgències de l’Hospital de Palamós.

FESTIVALS DE FINAL DE CURS:

 • El festival de final de curs de dansa es realitzarà durant el mes de juny al teatre La Gorga de Palamós. Hi hauran dos sessions. És obligatòria l’assistència dels alumnes a totes les actuacions. Recordem que cada actuació és un treball en equip i la falta d’un dels intèrprets pot desprestigiar l’actuació de tot el grup.
 • El cost de les entrades per veure el festival de final de curs serà d’uns 8,00€ per persona, aproximadament.
 • L’escola serà l’encarregada d’escollir la temàtica del festival, el nombre de coreografies presentades per cada grup i les col.locacions dels alumnes durant l’espectacle.
 • Cada alumne tindrà un personatge/vestuari (com a màxim 3 en el cas dels grups de competició o ballet). Tots els alumnes han d’anar vestits segons el seu grup d’edat i disciplina. El cost del vestuari serà a càrrec de l’alumne/a.
 • Per a poder participar al festival, exhibicions i competicions és totalment obligatori que l’alumne tingui el material/vestuari necessari i assisteixi a tots els assajos.
 • Els alumnes que no vulguin/puguin participar al festival de final de curs, ho hauran de comunicar a la recepció de l’escola abans del dia 1 d’abril i signar el document de baixa al festival.
 • Els alumnes que no hagin assistit a les classes de manera regular o acumulin més de cinc faltes d’assistència sense justificar durant els dos últims mesos no podran participar al festival.
 • Els alumnes que no estiguin al corrent de pagament de totes les quotes mensuals (juny inclosa) no podran participar al festival.

GRUPS DE COMPETICIÓ, EXHIBICIONS I ESPECTACLES DIVERSOS:

 • Els alumnes que formin part del grup de competició es comprometen a assistir a totes les activitats i competicions on participi l’escola, assumint el cost del vestuari específic, desplaçaments i inscripcions als events que així ho requereixin.
 • Estar dintre del grup de competició no implica competir el mateix any. Aniran a competició els alumnes que estiguin preparats i hagin adquirit la tècnica i coneixements necessaris per a fer una bona actuació, evitant així, una situació angoixant i perjudicial per a l’autoestima de l’alumne.
 • Els alumnes de competició han d’assisitir a un mínim del 80% de les classes per a poder competir i representar a l’escola.
 • La incorporació d’un nou alumne a un grup de competició estarà condicionada al fet que l’alumne hagi adquirit el nivell necessari per a poder formar part del grup. Aquesta decisió serà presa de manera unilateral pel professor responsable. 

COM FORMAR PART DEL GRUP DE COMPETICIÓ:

 • Els alumnes que estiguin interessats en formar part d’un grup de competició, hauran de cursar un mínim de sis setmanes (consecutives o no) al Summer Program que es portarà a terme durant els mesos de juliol i agost a l’escola. No obstant, aquesta participació no implica l’entrada directe al grup.
 • Recordem que en els concursos i certamens on l’escola participa hi ha un alt nivell d’exigència. Per això, per tal que l’alumne assoleixi el nivell mínim obligatori i no perdi la condició física adquirida durant el curs és fonamental que estigui en evolució constant.
 • El compromís, la implicació i el nivell adquirit per l’alumne durant el Summer Program seran valorats durant totes les classes pel personal docent de l’escola.
 • Un cop acabat el Summer Program, l’escola penjarà uns llistats a recepció amb els alumnes escollits, i les disciplines per les quals han estat sel·leccionats.
 • El professorat de cada categoria serà l’escarregat de decidir els alumnes seleccionats dels seus grups. Aquesta decisió no podrà ser qüestionada.

 

Les categories disponibles són:

 

·      Mini __________________  Entre 7 i 9 anys.

·         Infantil _______________  Entre 10 i 13 anys.

·         Júnior _________________ Entre 14 i 17 anys.

·         Sènior ________________  + de 18 anys.

·         Absoluta ______________ + de 28 anys.

CLASSES PARTICULARS:

 • La classe començarà i acabarà puntual, a l’hora que s’hagi reservat.
 • El seu import s’haurà d’abonar a recepció, abans de l’inici de la classe. 
 • L’anul.lació de les classes particulars programades s’haurà de fer com a mínim amb 24 hores d’antel·lació per tal que un altre alumne que hi estigui interessat la pugui aprofitar. Si la cancel·lació es porta a terme amb menys de 24 hores d’antel·lació l’alumne haurà d’abonar el 50% de l’import, i si és amb menys de 12 hores d’antel·lació caldrà abonar l’import sencer.

 

 

 

Agraïm la vostra confiança i us donem la benvinguda a l’escola La Fàbrica de la  dansa. Esperem que la qüalitat dels nostres serveis satisfaci les expectatives que heu dipositat en nosaltres. Tanmateix, us recordem que teniu al vostre abast una bústia de suggeriments a la recepció de l’escola i que estem a la vostra disposició per a qüalsevol qüestió que considereu oportuna.

 

 

 

 

 

Atentament,

LA FÀBRICA DE LA DANSA.