Autorització per a l'ús i publicació d'imatges, dades de caràcter personal i material elaborat pels alumnes.

L'escola La_Fàbrica_Espai d'arts escèniques_i_Dansa disposa d'espais de comunicació i difusió com xarxes socials i espais web on informa i fa difusió de les activitats que es realitzen en aquest centre. En aquests espais es poden publicar imatges on apareguin, individualment o en grup, alumnes menors que estan inscrits a les activitats esmentades.

 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i hi siguin clarament identificables i dades de caràcter personal com nom, cognoms, edat i disciplina en la qual participen.

 

Per a l'edició de materials en espais de digusió de l'escola (blogs, web, xarxes socials, revistes, Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube) cal la cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n'exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d'edat, sense que la Llei de propietat intel3lectual admeti cap mena de modulació segons l'edat dels alumnes. Aquesta cessió s'ha d'efectuar encara que l'autor en qüestió no aparegui clarament identificat i s'estén a realitzacions com ara treballs, escrits, dibuixos i publicacions diverses del menor.

 

D'acord amb l'Article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer anomenat "Alumnes". L'òrgan responsable del fitxer és l'entitat organitzadora del centre La Fàbrica_Espai d'arts escèniques_i_Dansa. Poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al correu electrònic: lafabricadeladansa@gmail.com.