Normativa del centre


 

LA FÀBRICA_ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES I DANSA

 

Per tal de tenir una millor convivència entre nosaltres, cal que tots respectem la normativa de l’escola.

 

INFORMACIÓ GENERAL:

 • El curs regular comença el primer dia hàbil d’octubre i finalitza el mes de juny, el mateix dia que les escoles.
 • L’horari d’obertura i atenció al públic serà de dilluns a divendres, de 17:00 a 21:00 hores.
 • Podeu contactar amb nosaltres dintre d’aquest horari:
 1.  Via whattsapp al 670782101
 2.  Via e-mail: lafabricadeladansa@gmail.comabricadeladansa@gmail.com 
 • La Fàbrica_Espai d’arts escèniques i dansa es dedica a l’ensenyament privat de la dansa amb caràcter recreatiu. Aquest ensenyament no condueix a l’obtenció d’un títol amb caràcter oficial, però sí dota a l’alumne/a de la base acadèmica professional necessària per a poder obtenir-lo.

 

NORMATIVA BÀSICA DE L'ESCOLA::

 • Els pares, mares o tutors legals han de procurar l’assistència dels seus fills a les classes.  
 • La falta d’assistència continuada d’un alumne durant un mes suposarà l’alliberament de la seva plaça, que podrà ser ocupada per un altre alumne en fase d’espera.
 • Per a recuperar la plaça, caldrà inscriure’s a la llista d’espera fins que torni a haver-hi una plaça disponible.
 • En supòsits de faltes d’assistència reiterades, el professor responsable decidirà si l’alumne ha assolit el nivell necessari per a poder participar a les diferents activitats programades per l’escola i, també, al festival de final de curs.
 • En supòsits en què un alumne mostri comportaments irrespectuosos cap al professor o cap a la resta de companys, la direcció de l’escola podrà considerar la seva no admissió.
 • Els alumnes que, individual o col.lectivament, causin danys de forma intencionada o per negligència a les instal·lacions de l’escola o al seu material, estaran obligats a reparar el dany causat o bé a fer-se càrrec del cost econòmic de la seva reparació. Els seus pares o tutors legals seran els responsables civils en els termes previstos per la llei.
 • Els alumnes que, individual o col·lectivament, sostreguin béns de l’escola, o d’algun dels seus membres, hauran de restituir el que hagin sostret. Els seus pares seran els responsables civils en els termes previstos per la llei.
 • Les conductes contràries a les normes de convivència de l’escola podran ser corregides amb la no participació en alguna de les activitats programades per l’escola (festivals, exhibicions..)
 • Els pares, mares o tutors legals no han d’interrompre la classe per a parlar amb el professor, ni tampoc anar a buscar-los pels passadissos. Per a parlar amb ells caldrà que demanin cita prèvia a secretaria.
 • Els pares, mares o tutors legals no han de romandre pels passadissos ni vestuaris de l’escola mentre els alumnes realitzen la classe. Poden esperar a la zona de recepció.
 • Està totalment prohibit que pares, mares, tutors legals i alumnes entrin darrera el taulell de recepció.
 • L’escola no es fa responsable dels objectes extraviats, oblidats o robats. No obstant això, tot el material oblidat/extraviat, serà guardat durant dos mesos dintre la cistella d’objectes perduts que es troba dins el vestidor. Transcorregut aquest període l’escola ho donarà a Càrites.

NORMATIVA ESPECÍFICA PELS ALUMNES:

 •  Els alumnes mantindran en tot moment una actitud educada i respectuosa cap al professorat i personal no docent de l’escola.
 • La puntualitat és fonamental pel bon desenvolupament de l’activitat. Cal tenir present que les activitats físiques requereixen una preparació específica del cos per evitar lesions. Aquesta preparació física es porta a terme durant els primers 15 minuts de la classe. Per aquest motiu, i amb l’únic objectiu d’evitar lesions no desitjades, no es permetrà l’entrada de l’alumne a la classe un cop transcorreguts 5 minuts des de l’inici.
 • Les entrades i sortides de l’aula es realitzaran sempre de forma ordenada i respectuosa, evitant empentes, crits i altres comportaments inadequats.
 • Els alumnes que no portin el vestuari i calçat específic de cada disciplina no podran participar a la classe. Us recordem que el vestuari sempre ha de ser de color negre. Anar vestits de color negre ajuda al professor a veure possibles males col·locacions i facilita la correcció postural.
 • Cal portar una ampolla d’aigua per a una correcta hidratació i una tovallola petita per a temes d’higiene. Al finalitzar la classe, cada alumne s’haurà d’emportar les seves pertinences.   
 • Durant la classe no es podrà sortir de l’aula per a no interferir el ritme de l’activitat ni refredar el cos. Per això, és important menjar i anar al lavabo abans de l’inici de l’activitat, o bé després. En cas d’urgència, es podrà sortir de l’aula per anar al servei, però sempre amb l’autorització del professor.
 • Cal seguir amb atenció el desenvolupament de les classes, evitant interrompre el desenvolupament de les mateixes i molestar o distreure als companys.
 • Cal escoltar atentament les instruccions i correccions dels professors. Les correccions fetes cap a un alumne en concret, també van dirigides al grup en general.
 • Cal tenir cura del material i les instal.lacions de l’escola, i ser respectuós amb els serveis.
 • No està permès entrar dintre l’aula amb telèfons mòbils, rellotges, motxilles, sabates de carrer,... (tot aquest material s’ha de guardar al vestidor)
 • No està permès que els alumnes toquin l’equip de música ni els aparells electrònics que estan a disposició dels professors.
 • No està permès que els alumnes entrin al vestidor amb menjar ni begudes obertes que no es puguin tancar (llaunes, brics,...)
 • No està permès que els alumnes entrin a l’aula menjant xiclet ni caramels.
 • No està permesa l’entrada a l’aula de persones no matriculades a l’escola (amics, germans,..)
 • Els alumnes menors de 18 anys no podran sortir sols de l’escola, ni esperar a ser recollits fora de les dependències de l’escola excepte quan el mare, pare o tutor legal ho hagi autoritzat expressament.
 • No està permesa la gravació en video ni la realització de fotografies dintre l’escola. Només els professors podran gravar videos i realitzar fotografies amb finalitats pedagògiques i/o promocionals.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA I QUOTES MENSUALS:

 •          La matrícula anual és obligatòria per a tots els alumnes i ha de ser abonada durant al formalitzar la inscripció a la recepció de l’escola.
 •          El pagament de la quota mensual s’efectuarà a la recepció de l’escola, sempre dintre els 5 primers dies de cada mes. Es podrà fer en efectiu, amb targeta bancària, o bé mitjançant domiciliació bancària. S’accepten pagaments trimestrals. Els rebuts són el justificants de pagament, cal exigir-los i conservar-los durant tot el curs.
 •          Cal tenir en compte que la tarifa mensual és la mitjana d’hores de classes totals que l’alumne rebrà durant tot el curs, d’octubre a juny).
 •          Els rebuts domiciliats que siguin retornats per l’entitat bancària hauran de ser abonats en metàl·lic a la recepció de l’escola. Hi haurà un recàrrec de 10,00€ corresponent a les despeses de devolució.
 •          Si un alumne s’inscriu a meitat de mes, o per motius personals només pot venir uns dies de cada mes, se li cobrarà per classe rebuda a un import de 10,00€/hora. (No es cobrarà mai mig mes). També haurà d’abonar la matrícula anual vigent.
 •          Cal que l’alumne estigui al corrent de pagament per a poder assistir a les classes.  
 •          Les classes de prova tindran un cost de 10,00€/hora per alumne. Aquest import s’inclourà en la mensualitat en curs si l’alumne decideix apuntar-se.
 •          Un cop pagada la mensualitat i iniciat el mes, no es retornarà mai l’import, ja que a l’alumne se li ha reservat una plaça que un altre alumne podría haver ocupat.
 •          Només es procedirà a la devolució de la quota del primer mes quan l’alumne comuniqui a l’escola 5 dies naturals abans de l’inici del curs el seu desig de no assistir a les classes. No es retornarà l’import de la matrícula.  
 •          La recuperació de les classes perdudes, ja sigui per motius personals o per altres causes, no és una obligació de l’escola. No obstant, l’alumne que tingui interès en recuperar una classe perduda ho haurà de comunicar a recepció. L’escola intentarà facilitar les recuperacions d’aquestes classes, quan sigui possible, i sempre dintre el mes en curs. En cap cas impliquen la devolució de la quota mensual, ni d’una part d’ella.
 •          Els alumnes que, per motius personals, laborals o mèdics, no puguin assisitir durant un mes sencer a les classes, només hauran d’abonar el 50% de la quota mensual per a mantenir la reserva de la seva plaça. Caldrà que l’alumne ho comuniqui immediatament a recepció i aporti el justificant corresponent.
 •          Els alumnes que tinguin dubtes en relació als pagaments, han de contactar amb la secretaria de l’escola (mai amb el professor).
 •          El nombre mínim d’alumnes requerit per a iniciar l’activitat és de 10 persones. L’escola es reserva el dret a fusionar o suspendre els grups en els quals el nombre d’alumnes inscrits sigui inferior. En el supòsit de suspensió, es retornarà l’import de la matrícula i la quota mensual. En el supòsit de modificació de l’horari per fusió de diversos grups, si a l’alumne inscrit no li va bé el nou horari, se li retornarà l’import de la matrícula i la quota mensual.  
 •          Els dies festius i no lectius a la localitat de Palamós, l’escola romandrà tancada. Aquestes classes no són recuperables.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE MALALTIA O LESIÓ D’UN ALUMNE/A:

 

En el supòsit que un alumne es posi malalt o pateixi una lesió mentre està realitzant la classe:

 • Si es posa malalt, l’escola es posarà en contacte immediatament amb el pare, mare o tutor legal de l’alumne perquè el vinguin a recollir el més aviat possible.
 • Si pateix una ferida lleu, serà atès al centre pel professor responsable. No s’administrarà cap tipus de medicament, crema o altres. Només aigua i sabó en el cas que sigui necessari.
 • Si pateix una ferida més greu, l’escola es posarà en contacte immediatament amb el pare, mare o tutor legal de l’alumne perquè el vinguin a recollir el més aviat possible.  
 • En supòsits d’urgència, l’escola es posarà en contacte immediatament amb el pare, mare o tutor legal de l’alumne i gestionarà el trasllat urgent de l’alumne al servei d’urgències de l’Hospital de Palamós.

FESTIVALS DE FINAL DE CURS:

 • El festival de final de curs de dansa es realitzarà durant el mes de juny al teatre La Gorga de Palamós. Hi hauran tres sessions. És obligatòria l’assistència dels alumnes a totes les actuacions. Recordem que cada actuació és un treball en equip i la falta d’un dels intèrprets pot desprestigiar l’actuació de tot el grup.
 • El festival de final de curs de teatre musical es realitzarà durant el mes de maig al teatre La Gorga de Palamós. Hi haurà una sessió. 
 • El cost de les entrades per veure el festival de final de curs serà d’uns 8,00€ per persona, aproximadament.
 • L’escola serà l’encarregada d’escollir la temàtica del festival, el nombre de coreografies presentades per cada grup i les col.locacions dels alumnes durant l’espectacle.
 • Cada alumne tindrà un personatge/vestuari (com a màxim 3 en el cas dels grups de competició o ballet). Tots els alumnes han d’anar vestits segons el seu grup d’edat i disciplina. El cost del vestuari serà a càrrec de l’alumne.
 • Per a poder participar al festival, exhibicions i competicions és totalment obligatori que l’alumne tingui el material/vestuari necessari i assisteixi a tots els assajos.
 • Els alumnes que no vulguin/puguin participar al festival de final de curs, ho hauran de comunicar a la recepció de l’escola abans del dia 1 d’abril i signar el document de baixa al festival.
 • Els alumnes que no hagin assistit a les classes de manera regular o acumulin més de cinc faltes d’assistència sense justificar durant els dos últims mesos no podran participar al festival.
 • Els alumnes que no estiguin al corrent de pagament de totes les quotes mensuals (juny inclosa) no podran participar al festival.

GRUPS DE COMPETICIÓ, EXHIBICIONS I ESPECTACLES DIVERSOS:

 • Els alumnes que formin part del grup de competició es comprometen a assistir a totes les activitats i competicions on participi l’escola, assumint el cost del vestuari específic, desplaçaments i inscripcions als events que així ho requereixin.
 • Estar dintre del grup de competició no implica competir el mateix any. Aniran a competició els alumnes que estiguin preparats i hagin adquirit la tècnica i coneixements necessaris per a fer una bona actuació, evitant així, una situació angoixant i perjudicial per a l’autoestima de l’alumne.
 • Els alumnes de competició han d’assisitir a un mínim del 80% de les classes per a poder competir i representar a l’escola.
 • La incorporació d’un nou alumne a un grup de competició estarà condicionada al fet que l’alumne hagi adquirit el nivell necessari per a poder formar part del grup. Aquesta decisió serà presa de manera unilateral pel professor responsable. 

COM FORMAR PART DEL GRUP DE COMPETICIÓ:

 • Els alumnes que estiguin interessats en formar part d’un grup de competició, hauran de cursar un mínim de sis setmanes (consecutives o no) al Summer Program que es portarà a terme durant els mesos de juliol i agost a l’escola. No obstant, aquesta participació no implica l’entrada directe al grup.
 • Recordem que en els concursos i certamens on l’escola participa hi ha un alt nivell d’exigència. Per això, per tal que l’alumne assoleixi el nivell mínim obligatori i no perdi la condició física adquirida durant el curs és fonamental que estigui en evolució constant.
 • El compromís, la implicació i el nivell adquirit per l’alumne durant el Summer Program seran valorats durant totes les classes pel personal docent de l’escola.
 • Un cop acabat el Summer Program, l’escola penjarà uns llistats a recepció amb els alumnes escollits, i les disciplines per les quals han estat sel·leccionats.
 • El professorat de cada categoria serà l’escarregat de decidir els alumnes seleccionats dels seus grups. Aquesta decisió no podrà ser qüestionada.

 

Les categories disponibles són:

 

·         Mini __________________  Entre 7 i 9 anys.

·         Infantil _______________  Entre 10 i 13 anys.

·         Júnior _________________ Entre 14 i 17 anys.

·         Sènior ________________  + de 18 anys.

·         Absoluta ______________ + de 28 anys.

CLASSES PARTICULARS:

 • La classe començarà i acabarà puntual, a l’hora que s’hagi reservat.
 • El seu import s’haurà d’abonar a recepció, abans de l’inici de la classe. 
 • L’anul.lació de les classes particulars programades s’haurà de fer com a mínim amb 24 hores d’antel·lació per tal que un altre alumne que hi estigui interessat la pugui aprofitar. Si la cancel·lació es porta a terme amb menys de 24 hores d’antel·lació l’alumne haurà d’abonar el 50% de l’import, i si és amb menys de 12 hores d’antel·lació caldrà abonar l’import sencer.

 

 

 

Agraïm la vostra confiança i us donem la benvinguda a l’escola La Fàbrica_Espai d’arts escèniques i dansa. Esperem que la qüalitat dels nostres serveis satisfaci les expectatives que heu dipositat en nosaltres. Tanmateix, us recordem que teniu al vostre abast una bústia de suggeriments a la recepció de l’escola i que estem a la vostra disposició per a qüalsevol qüestió que considereu oportuna.

 

 

 

 

 

Atentament,

LA FÀBRICA DE LA DANSA